SAMUTPRAKAN PESAO 1

คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับสนามสอบ

คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับสนามสอบ  ดาวน์โหลดที่นี่