SAMUTPRAKAN PESAO 1

คู่มือ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ

คู่มือ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ  คลิกที่นี่