SAMUTPRAKAN PESAO 1

ประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตามที่สมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขได้ในห้องสอบ โดยให้ใช้ปากกา ขีดฆ่า (ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด) และเขียนชื่อ -ชื่อสกุล ที่ถูกต้องในกระดาษคำดาษและบัญชีลงลายมือชื่อ

กรณีผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว  มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ถูกต้องตรงตามที่สมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขได้ในห้องสอบ โดยให้ใช้ปากกา ขีดฆ่า (ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด) และเขียนชื่อ -ชื่อสกุล ที่ถูกต้องในกระดาษคำดาษและบัญชีลงลายมือชื่อได้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน