SAMUTPRAKAN PESAO 1

ตรวจเยี่ยมการสอบ

 

ดร.ศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และดร.ชูชาติ แก้วนอก  รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการสอบ O-net

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีหัวหน้าศูนย์สอบและครูผู้คุมสอบให้การต้อนรับ   การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย