SAMUTPRAKAN PESAO 1

ที่ ศธ04149/6674 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาสมุทรปราการ เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 1 ตำแหน่งเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเสียชีวิต จึงขอประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายไปในตำแหน่งที่ว่างพิจารณาย้ายในคราวเดียวกันเพิ่มเติม คือ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด