SAMUTPRAKAN PESAO 1

ที่ ศธ 04149_782_2557 เรื่อง การจัดทำแผนชั้นเรียน

ให้โรงเรียนภาครัฐจัดทำแผนชั้นเรียน ส่งกลุ่มแผนภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 คู้มืออยู่ในช่องรับส่ง
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย