SAMUTPRAKAN PESAO 1

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2557

ให้ทุกโรงเรียนภาครัฐจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ในระบบ DMC ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามแนวทางการดำเนินงานที่แนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการจะแจ้งในระบบรับส่งต่อไป