SAMUTPRAKAN PESAO 1

ด่วน กรอกข้อมูลในระบบ EMIS

ตามที่แจ้งให้โรงเรียนภาครัฐ ดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระบบ EMIS ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57 นั้น  (สพฐ. ตัดสรุปข้อมูล ณ 30 มิ.ย.)  จากการตรวจสอบ ข้อมู, ณ วันที่ 26 มิ.ย. ดังนี้
1. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA  มี กรอกข้อมูลแล้ว 22 โรงเรียน
2. ข้อมูลครุภัณฑ์ กรอกและยืนยันข้อมูลแล้ว14 โรงเรียน   กรอกข้อมูลอื่น แต่ไม่กรอก/กรอกจำนวนคอมฯ ไม่ตรงประเภท 17 โรงเรียน
3. ข้อมูลเทคโนโลยี   กรอกรายละเอียดคอมพิวเตอร์แล้ว  60 รร.    กรอกระบบเครือข่ายแล้ว 36 รร.
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในเที่ยงวันที่ 30 มิ.ย. ติดต่อสอบถามกลุ่มนโยบายและแผน 02 3716094