SAMUTPRAKAN PESAO 1

ส่งรายงานค่าไฟฟ้า โดยด่วน

      ตามหนังสือที่ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04149/3650 ลว.22 ก.ค.2557 ให้้โรงเรียนส่งรายงานค่าไฟฟ้ารายเดือนของปีงบประมาณ 2556 - 2557 ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2557  เพื่อเขตพื้นที่ รวบรวมส่ง สพฐ.นั้น  จากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนยังไม่ได้ส่ง หรือส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง จำนวน 32 โรงเรียน  คลิกดูรายชื่อ

      เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ สพฐ. ต้องการใช้เร่งด่วน ขอให้้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการส่งโดยเร็วที่สุด

                                                                             กลุ่มนโยบายและแผน