SAMUTPRAKAN PESAO 1

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นภาค ปีการศึกษา 2557

ให้โรงเรียนภาครัฐจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC  ปีการศึกษา 2557 ข้อมูลสิ้นภาค (ระยะที่ 3)

ให้ยืนยันข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558   ดาวน์โหลดคำแนะนำ