SAMUTPRAKAN PESAO 1

แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายผ่าน egp

หนังสือเวียนล่าสุด วันที่ 14 มกราคม 2557

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ ว.พิเศษ 1/57 ลงวันที่ วันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

คลิกที่นี้เพือดาว์นโหลดเอกสาร