SAMUTPRAKAN PESAO 1

ที่ ศธ 04149/254 เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ตรวจสอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลนักเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 พบว่ามีมีข้อมูลอัตรากำลัง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่างอยู่และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิกที่นี่

ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1.รายงานปริมาณงานของสถานศึกษาทีเป็นปัจจุบัน ตามแบบรายงานที่กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ
2.แจ้งความต้องการสาขาวิชาเอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครู
3.ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งว่างอยู่ดังกล่าวในขณะนี้ ให้รายงานแบบปริมาณงานพร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา แบบรายงานปริมาณงานสถานศึกษา คลิกที่นี่