SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

นางสาวพิมพ์ใจ  เสือประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 นายหิรัณย์  พิริยะธนภัทร|
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

นางทิพาพร  เอี่ยมนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 

นางกมลธรรม  นิ่มเฉลิม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพินิจ  แสงจันทร์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 นางมาลินี  ผุดผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางวิรยา  ติ๊บกันเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสุจิรา  สหวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกา

นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวบุณยวีร์  อดิศัยเดชรินทร์
นิติกรชำนาญการ

นางนิรัญ  เปรมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรทัย  หอมเนียม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชนิดาภา  อินทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางสาววรัทธยาน์  พรหมสมบัติ
อัตราจ้าง
 

 นางสาววรรณา  สาปลั่ง

อัตราจ้าง