SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นางจุฑามาศ  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 นางบุญล้อม  สิทธิบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางรุ่งรัศมี  พวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางสาวสาวิณี  สุริหาร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 

นางสาวไปรยา  แสนดอนดู่
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ. ช่วยงานราชการ

 

 นางสาวพิชญ์ณัชชา  บรรจงทัด
ครูอัตราจ้าง งบ อบจ. ช่วยงานราชการ

 นางนภัสนันท์  คงมีสุข
นักวิชาการศึกษา  (ช่วยราชการ)