SAMUTPRAKAN PESAO 1

เอกสาร แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


***ด่วน !!!! แบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

  แบบฟอร์มการสอบราคา

-  1. การสอบราคาจ้างต่ำกว่า 1 ล้านบาท

-  2. การสอบราคาจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

-  3. การเปรียบเทียบราคา 

-  4. แบบฟอร์มการสอบราคาซื้อ

 

แบบฟอร์มสอบราคาคอมพิวเตอร์

-1. สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 2556

-2. สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 2557

 

แบบฟอร์มการจัดจ้าง  e-Auction

- 1. การจัดจ้าง e-Auction

- 2. การเปรียบเทียบราคา

- 3. สัญญาจ้าง

 

แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีพิเศษ

-1. การซื้อวิธีพิเศษ

-2. การจ้างวิธีพิเศษ

-3. การเปรียบเทียบราคา