SAMUTPRAKAN PESAO 1

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

  
นายชลิต  เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเ ขต ๑
 

  
นางปภาภรณ์  ศรีแพทย์
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเ ขต ๑
 

  
นายวงศ์เทพ  โรจนถาวร
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


   
นางอุบล  หาญชนบท
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 

 
นายจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

  
นางสุวรรณภา  งามดี
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

  
นางสมร  ชาญพานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

 
นางสาวรชิตา  เรื่องแจ่ม
 ลูกจ้างประจำ