SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

  

นายชูชาติ  แก้วนอก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

  

นายสุรชัย  ศิริสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางภัทราภร  จารุทวีสิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

นางจุรีรัตน์  สุขปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางนาตยา  ผสมทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางอุทุมพร  สินธุสอาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวโชติกา  ถ้วยงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสายธานี  มากสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางณัฐนิช  สอาดพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายยุติธรรม  สุขปลั่ง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 

นางพรฤดี  มารศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ