SAMUTPRAKAN PESAO 1

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

  

นางสาววิจิตตรา  เอื้อจิตราเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสุรพี  ลิ้มสุมาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางนงคราญ  เรืองนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางทัศน์กมล  รักไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางลำพูล  เกิดปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางกนกวรรณ  อ่อนตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายเทวินทร์  ทองมี
นายช่างโยธาชำนาญงาน