SAMUTPRAKAN PESAO 1

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

ภายในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ได้มาตรฐานพร้อมสู่อาเซียน