SAMUTPRAKAN PESAO 1

พันธกิจ - ค่านิยม

พันธกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

    1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

    2. เร่งรัดการจัดการเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

 

ค่านิยม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

           มีคุณธรรม นำวิชาการ บริหารสู่ความเป็นเลิศ